Alapszabály

A Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület

 

alapszabálya

 

 

I.
 
 
Általános rendelkezések
 
1.§.
 
 1.   A sportegyesület neve (rövidítése): Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület (UFC Nagykanizsa)
 
Székhelye: 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 25/a.
 
Színe: sárga-fekete
 
Alapítási éve: 2003.
 
2.   A sportegyesület működési területe: Nagykanizsa és városkörnyéke
 
3.   A sportegyesület jogállása: közhasznú szervezet
 
 4. Törvényességi felügyelete: Zala Megyei Főügyészség (1989.évi II.tv.14.§)
 
 
II.
 
A sportegyesület célja, feladata
 
2.§.
 
5.A sportegyesület olyan közhasznú - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésre irányuló - cél szerinti sporttevékenységet (Ksztv.26.§ c.) bek. 14. pont) folytat, mely nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
A sportegyesület célja sporttevékenység, az utánpótlás korú gyermekek rendszeres sportolásának megszervezése, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az egészséges életmódra való orientálás.
A sportegyesület feladata, hogy működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Az egyesület saját tulajdonában, vagy szerződéses jogviszony alapján a birtokában lévő sportlétesítmények –stadionok, pályák, munkacsarnokok, egyéb létesítmények, stb.- üzemeltetését, állagmegóvását, karbantartását és esetleges felújítási munkáit előkészíti, lebonyolítja.
A sportegyesület biztosítja, hogy kitűzött céljaiból, közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen, céljait, szolgáltatásait honlapján közzéteszi.
Szolgáltatásai iránt szóban, vagy írásban érdeklődő személyekkel az egyesület egy megbízottja felveszi a kapcsolatot a további együttműködés lehetséges formáinak kialakításához.
 Céljainak, feladatainak megvalósítása érdekében együttműködik a civil társadalommal, illetve a települési és a városi önkormányzattal, valamint a működési területén lévő oktatási intézményekkel és gazdasági társaságokkal.
 
A sportegyesület a sporttörvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat.
 
6. A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, anyagi támogatást nekik nem nyújt, és tőlük nem fogad el.
 
 
III.
 
A sportegyesület tagsága és pártoló tagsága
 
3.§.
 
7. A sportegyesület rendes tagja lehet bármely magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező állampolgára, továbbá letelepedési, bevándorlási, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár. Sportegyesület tisztségviselője rendes tag, és külső megválasztott személy is lehet, amennyiben megfelel az előző feltételeknek.
A sportszervezet kiskorú tagját csak az életkorának megfelelő tisztségre lehet választani, szavazati joga gyakorlását nem lehet életkorára figyelemmel korlátozni.
 
8. A sportegyesület céljainak megvalósítására pártoló és tiszteletbeli tagságot is szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatban vállalja a sportegyesület célkitűzéseinek, erkölcsi és anyagi támogatását.
Jogi személy csak pártoló tagként vehető fel, ha szerződésben vállalja a sportegyesület anyagi támogatását.
Tiszteletbeli tagként felvehető az a természetes személy, aki kiemelkedő erkölcsi, valamint lobbytevékenységgel támogatja a sportegyesületet.
 
9. A sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A sportegyesületi rendes tagság, pártoló tagság írásbeli kérelemre, felvétellel és a tagdíj esedékes részének befizetésével keletkezik.
A sportegyesületi tagság megszűnik:
-írásban benyújtott kilépéssel,
-tag halálával,
-közügyektől való eltiltással,
-vállalt támogatás vagy tagdíj 3 hónapon túli elmaradásával.
Ez utóbbi tagsági viszonyt megszüntető ok tényállásának megvalósulása esetén az elnökség határozatot hoz, mely ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.
 
10. A sportegyesületi rendes tagok, pártoló és tiszteletbeli tagok felvételi ügyeinek intézése az elnökség erre kijelölt tagjának hatáskörébe tartozik.
 
 
IV.
 
A sportegyesületi tagok és a pártoló tagok jogai és kötelezettségei
 
4.§.
 
11. A sportegyesületi rendes tag jogai:
 
a.)       részt vehet a sportegyesület tevékenységében, rendezvényei, választhat és választható,
b.)       véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésben,
c.)        a sportegyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag-a tudomására jutott 30 napon belül- bíróság előtt megtámadhatja.
 
5.§.
 
12. A sportegyesületi rendes tag kötelességei:
 
a.)      köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek,
b.)      a tagsági díj fizetése, a sportegyesületi vagyon megóvása,
c.)       versenyszerűen sportoló esetén a hazai és a nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, edzésmunka végzés, és a legjobb tudás szerinti szereplés.
 
13. A sportegyesületi pártoló és tiszteletbeli tag jogai:
 
a.)      javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban,
b.)      részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben,
c.)        jogi személy csak pártoló tag lehet.
14. A sportegyesületi pártoló és tiszteletbeli tag kötelességei:
 
a.)      az alapszabály betartása,
b.)      a sportegyesület céljainak erkölcsi és anyagi támogatása,
c.)       a sportszerű magatartás.
 
V.
 
A sportegyesület szervezete
 
6.§.
 
15. Az egyesület szervei:
 
a.)   közgyűlés
b.)   elnökség
c.)    számvizsgáló bizottság
d.)   szakosztályok.
 
16. Az egyesület tisztségviselői:
 
a.)elnök,
b.)elnökhelyettes
c.) számvizsgáló bizottság elnöke
d.)egyéb bizottságok elnökei
 
17. Egyesület munkaszervezete:
 
a.) szakmai igazgató
b.) létesítményvezető
c.) létesítményfejlesztési vezető
d.) PR menedzser
e.) marketing menedzser
f.) technikai vezető
g.) logisztikai vezető
h.) edzők
 
Választott tisztségviselők
 
A választott tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el.
A tisztségviselői mandátum megszűnik:
- halállal
- lemondással
- lakóhely megszűnésével
- mandátumban meghatározott idő elteltével
- közügyektől eltiltással
- a testületi létszám felénél nagyobb arányú csökkenésével
- kizárással.
A lemondást az elnökséghez címezve, írásban kell benyújtani. A tisztség megszűnésének napja az írásos lemondó nyilatkozat átvételét követő nap.
Kizárással szűnhet meg a megbízatás, ha a tisztségviselő neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatának, ha tisztségére méltatlanná vált, és ezért az elnökség teljes ülése határozatával a tisztségviselők közül kizárja.
Ki kell zárni a tisztségviselők közül azt, aki 3 hónapig nem vesz részt az adott testület munkájával.
A tisztség megszűnésének napja az elnökség határozatát követő nap.
A kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, aki ezt a következő közgyűlésen köteles megtárgyalni.
A fellebbezés a kizárásra nincs halasztó hatállyal.
 
 
Közgyűlés
 
18. A sportegyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló testület, a közgyűlés.
A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha tagok egyharmada, vagy az elnökség bármelyik tagja az ok és a cél megjelölésével kívánja.
A közgyűlés összehívása írásban, a tagoknak küldött meghívóval történik. A meghívóban fel kell tüntetni a közgyűlés időpontját, a napirendi pontokat.
 
19. A közgyűlés nyilvános. Határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatlanképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 5 napon belüli másodszori összehívása az eredeti meghívóban szereplő, napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre az eredeti meghívóban a tagság figyelmét fel kell hívni.
 
20. A közgyűlés határozatait, valamint az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, illetve fogadja el.
 
21. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 
 
a.)      az alapszabály megállapítása, módosítása,
b.)      az évi pénzügyi terv, a költségvetés megtárgyalása,
c.)       az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény rendelkezései szerint készített éves beszámoló megtárgyalása, elfogadása,
d.)      az éves költségvetés elfogadása,
e.)       az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentés elfogadása,
f.)        az elnökség és a számvizsgáló bizottság évi beszámolójának elfogadása,
g.)       a sportegyesület más társadalmi szervvel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának vagy szétválásának kimondása,
h.)      az elnök, az elnökhelyettes és a számvizsgáló bizottság, és annak elnöke négy évre szóló megválasztása,
i.)          a tisztségviselők a közgyűlés által újraválaszthatók,
j.)         a tagsági díj, illetőleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulása legkisebb mértékének a megállapítása,
k.)      a közgyűlés felhatalmazza az elnököt a tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek alapján, a gazdálkodás egyensúlyát biztosító év közbeni intézkedések meghozatalára, a közgyűlés összehívása nélkül, utólagos írásbeli tájékoztatási kötelezettség mellett,
l.)         szakosztály létrehozása és megszüntetése.
 
 
7.§.
 
 
Elnökség
 
22. Az elnökség tíz tagból áll, melynek tagjai az elnök, a két elnökhelyettes, és hét tag.
Az elnökség a sportegyesület irányító szerve, határozatképes, ha a megválasztott elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. Az elnökség ülései nyilvánosak.
Az elnökségi ülésekről, a határozatokról írásbeli dokumentum készül, amit az elnök ír alá, és egy elnökségi tag hitelesít.
Az elnökség ülése erre alkalmas, az elnökség tagjai és az esetlegesen meghívandó személyek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő, olyan elektronikus hírközlő-kommunikációs eszköz közvetítésével is megtartható, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget.
Indokolt esetben az elnök írásbeli határozathozatalt rendelhet el. Ebben az esetben az írásbeli előterjesztést az elnök –vagy az általa megbízott- úgy küldi a tagoknak, hogy álláspontjuk kifejtésére, és szavazatuk írásban (levélben, telefaxon, vagy e-mailben) való leadására lehetőleg egy nap álljon rendelkezésükre, mely határidő lejártát követően az elnök haladéktalanul megállapítja a szavazás eredményét, és azt írásban (levélben, telefaxon, vagy e-mailben) közli az elnökség tagjaival.
Az elnökség nyilvántartást vezet, melyből a közgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
Az elnök, az elnökhelyettesek, a választott tisztségviselők és a munkaszervezet funkcionális feladatköreit ellátók részletes szakmai feladatait, ezzel összefüggő jogosultságait és kötelezettségeit egyedi elnökségi vagy elnöki határozatok tartalmazzák.
A sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az elnökség által erre a feladatra kijelölt megbízott előzetes értesítése mellett bárki betekinthet.
Az egyesület működésének, a szolgáltatás igénybevétele módjának, a beszámolói közléseknek, valamint a közgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek nyilvánosságát a sportegyesület saját honlapján biztosítja, illetőleg írásban hozza az érintettek tudomására.
 
 
23. Az elnökség feladata, hatásköre:
 
a.)   a sportegyesületi tevékenység szervezése, irányítása,
b.)   rendes és rendkívüli közgyűlés összehívása,
c.)    éves költségvetés, a közhasznúsági jelentés, az éves program kidolgozása,
d.)   megbízás alapján a sportegyesület képviselete,
e.)    alapszabály ellenes tényállás megvalósulása esetén a tagsági viszony megszűntetése formális határozathozatallal,
f.)     a tagdíjfizetés idejének és rendjének, ellenőrzésének a megállapítása,
g.)    esetleges hitelfelvételek esetén a szükséges döntések meghozatala,
h.)   egyesületi munkamegosztás megállapítása.
 
 
 
8.§.
 
A sportegyesületi elnök
 
24. A sportegyesületi elnök feladata, hatásköre:
 
a.)   képviseli a sportegyesületet, vezeti és szervezi az elnökség munkáját,
b.)   irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, vezeti a sportegyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol,
c.)    az éves közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala az egyesület honlapján,
d.)   közgyűlési, elnökségi határozatok végrehajtása,
e.)    a szakosztályok sportfejlesztési és pénzügyi koncepciójának jóváhagyása,
f.)     a versenynaptár jóváhagyása,
g.)    amatőr sportolói szerződések megkötési, felmondási feltételeinek meghatározása, egyedi ügyekben döntés,
h.)   alapszabály ellenes tényállás megvalósulása esetén a tagsági viszony megszűntetéséhez formális határozathozatalra javaslattétel,
i.)     szponzori szerződések feltételeinek kidolgozása, egyedi ügyekben döntés,
j.)     a sportegyesület PR tevékenységének meghatározása, eseti döntések meghozatala,
k.)   az esetlegesen szükséges jogi képviseletről döntés,
l.)     tagdíjfizetés idejének és rendjének, ellenőrzésének a megállapítása,
m.) a tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek alapján a gazdálkodás egyensúlyát biztosító, szükséges évközi intézkedések meghozatala,
n.)   esetleges hitelfelvételek esetén a szükséges előkészítő intézkedésekre javaslattétel,
o.)   a számvizsgáló bizottság által feltárt hiányosságok kiküszöbölése, intézkedések foganatosítása,
p.)   egyesületi bélyegzőkkel való rendelkezés,
q.)   tagrevízió, tagsági viszony megújítás, tagfelvételi kérdésekben dönt,
r.)     kapcsolattartás a városi és városrészi önkormányzattal, képviselőkkel,
s.)    tanácskozási joggal részt vesz a szakszövetség munkájában,
t.)     kapcsolatot tart az országos és megyei sportvezetéssel, sportszervezetekkel, ezek ülésein döntési jogkörrel képviseli a sportegyesületet,
u.)   döntési joga van minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal közgyűlési, vagy elnökségi hatáskörbe,
v.)    munkáltatói jogkört gyakorol az egyesülettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló alkalmazottak felett,
w.)   a szakmai igazgató utasítása, beszámoltatása,
x.)    a szakmai igazgató beszámolója alapján, az éves költségvetés függvényében dönt:
   -          az edzők feladatáról, bérezéséről, az elvégzett munka és eredményesség szerint,
   -          az infrastruktúra fejlesztéséről, a technikai felszerelés, eszközök beszerzéséről, pótlásáról,
   -          a társadalmi aktívák és alkalmazottak jutalmazásáról, díjazásáról,
   -          az egyesület által használt sportlétesítmények üzemeltetési kérdéseiről,
             -          az egyesület személyi és tárgyi fejlesztési koncepciójáról. 
 

9.§.
 
 
A sportegyesületi elnökhelyettes
 
25. A sportegyesületi elnökhelyettes az elnök akadályoztatása, vagy távolléte esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a sportegyesületet.
 
 
10.§.
 
A sportegyesület elnökségi tagja
 
26. A sportegyesület elnökségének tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz:
 
a.)   a sportegyesület feladatainak meghatározásában, megvalósításában,
b.)   a határozatok előkészítésében, meghozatalában,
c.)    jogosult, és köteles a sportegyesületeket érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatosan javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni,
d.)   a tagdíjat beszedi, elmaradás esetén intézkedik, javaslatot tesz.
 
 
11.§.
 
A számvizsgáló bizottság
 
27.   A számvizsgáló bizottság három tagból áll, melynek tagjai az elnök és a két tag.
Ügyrendjét maga állapítja meg.
Tagjai a sportegyesület elnökségének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
A számvizsgáló bizottság feladata, hatásköre:
 
a.)    a sportegyesület gazdálkodásának, pénzügyi tevékenységének vizsgálata,
b.)    az erre vonatkozó hatályos jogszabályok betartatása, a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kszt.) 11.§-ban felmerült okok esetén az elnök egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezheti külső, független jogi vagy pénzügyi szakértő bevonását,
c.)     a tagdíjfizetések, esetleges támogatások, szponzori szerződések által befizetett összegek befizetésének ellenőrzése,
d.)    az sportegyesület által megbízott könyvelő tevékenységének ellenőrzése, vele kapcsolattartás, a tevékenységben tapasztalt hiányosságok észlelése esetén, öt napon belül írásban ezt írásban jelezni kell az elnöknek, határidő megjelölésével intézkedést kérve,
e.)     a könyvelőtől, vagy egyéb úton tudomására jutott gazdálkodási, pénzügyi hiányosságok észlelése esetén, annak megismerésétől számított öt napon belül ezt írásban jelezni kell az elnöknek, határidő megjelölésével intézkedést kérve,
f.)      a hiányosságok kiküszöböléséről írásbeli tájékoztatás kérése az elnöktől, ennek elmaradása esetén kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását,
g.)     a számvizsgáló bizottság üléseiről írásos dokumentum készül.
 
12.§.
 
 A számvizsgáló bizottság elnöke
 
28. A közgyűlés által megválasztott tag. Irányítja és koordinálja a számvizsgáló bizottság munkáját. Kapcsolatot tart az elnökséggel és könyvvizsgálóval.
Betekintési joga van minden, a sportegyesületnél keletkezett dokumentumba, okiratba, azokról másolatot kérhet, ezek kiadását senki sem tagadhatja meg.
 
29. A háromtagú számvizsgáló bizottság határozatképes, ha tagjai közül 2 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Két fő jelenléte esetén egyhangú határozatot kell hozni. A bizottság évente legalább egyszer ülést tart. A bizottsági ülésekről, a határozatokról írásbeli dokumentum készül, amit a számvizsgáló bizottság legalább két tagja ír alá.
A számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja az, aki a sportegyesület elnökségének tagja.
 
 
 
13.§.
 
Egyéb bizottságok
 
30. Az egyesületi célok eredményes megvalósítása, valamint az egyesületnél esetlegesen előforduló fegyelmi ügyek kivizsgálására az elnökség állandó, vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
Működésükre az MLSZ mindenkor hatályos verseny és fegyelmi szabályzataiban leírtak az irányadók.
 
14.§
 
Szakosztályok
 
31. A sportág hazai és nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág versenyein való részvételhez szükséges szakmai és egyéb feltételeket, biztosítja a versenyeken való részvételt.
 
15.§.
 
Munkaszervezet
 
32. Feladata a sportág céljainak elérése érdekében az egyesület által kitűzött célok operatív elvégzése.
 
1.)Szakmai igazgató:
 
Munkáját megbízásos jogviszonyban látja el. Tevékenysége során, leadott hatáskörben utasítási, beszámoltatási jogkört gyakorol az egyesület edzői felett. A szakmai igazgatót munkavégzésével összefüggésben közvetlenül csak az elnök és az elnökhelyettesek utasíthatják. Félévente az elvégzett munkáról írásban köteles beszámolni az elnöknek.
 
Feladata:
 
a.)irányítja és vezeti sportág szakmai munkáját,
b.)az edzők közvetlen utasítása, beszámoltatása,
c.) elősegíti a versenyzők képzését, továbbképzését,
d.)javaslatot tesz jutalmazásra, egyéb díjazásra,
e.) javaslatot tesz munkavégzéssel összefüggő szankciókra,
f.)   az elvégzett szakmai munkáról beszámolót készít,
g.) fejlesztési koncepciókat, javaslatokat készít,
h.)sportágára nézve éves pénzügyi tervet készít,
i.)   kapcsolatot tart az elnökséggel, az elnökkel, elnökhelyettesekkel,
j.)   végrehajtja a kapott döntéseket.
 
2.)   A munkaszervezet többi tagjának részletes tevékenységét, alkalmazásuk formáit egyedi elnökségi vagy elnöki határozatok tartalmazzák.
 
VI.
 
Vezető tisztségviselők összeférhetetlensége
 
16.§
 
33.A sportegyesület határozathozatalára a Ksztv. 8.-9.§ előírásai vonatkoznak:
 
 1.) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
2.) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
3.) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 4.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
 
VII.
 
A sportegyesület jogképessége
 
17.§.
 
34. A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke képvisel. A képviseleti jogot esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy az elnök, írásban más személyre is átruházhatja.
 
 
 
 
 
 
 
VIII.
 
A sportegyesület anyagi forrása és gazdálkodása
 
18.§.
 
35. A sportegyesület bevételei:
 
a.)   tagsági díj, legkisebb mértéke 1000 Ft/hó/tag, tagdíjfizetés a belépés napjától esedékes,
b.)   a tagdíjfizetés rendjét és idejét az elnökség állapítja meg,
c.)    önkormányzat, gazdálkodó szervezetek támogatása,
d.)   magánszemélyek, egyéni vállalkozók támogatása,
e.)    szponzori szerződések biztosította támogatások,
f.)     pályázati úton szerzett támogatások,
g.)    személyi jövedelemadó 1%-nak befizetéséből származó támogatások,
h.)   rendezvények és egyéb bevételek.
 
36. A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek alapján a gazdálkodás egyensúlyát biztosító, szükséges év közbeni intézkedések meghozatala az elnökség feladata, amelyet saját hatáskörben, a közgyűlés felhatalmazása alapján, annak összehívása nélkül végrehajthat. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt csak az 5.) pontban leírt tevékenységekre fordítja.
 
37. A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek a sportegyesületnek megfizetni, a tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A sportegyesület hitelt csak az elnökség és a számvizsgáló bizottság egyhangú döntésével vehet fel. Előtte köteles kikérni a megbízott könyvelő írásos szakvéleményét.
 
38. A sportegyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog az elnököt és két másik sportegyesületi tagot illet meg. A banki bejelentőt ezek szerint kell kiállítani. Az elnök és egy sportegyesületi tag együttesen, vagy az elnök akadályoztatása, távolléte esetén két sportegyesületi tag együttesen írhat alá. A sportegyesület pénzügyi-gazdasági tevékenységére a mindenkor hatályos, a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok az irányadók (224/2000.(XII.19.) és a 114/1992.(VII.23.) Korm. rendelet).
 
39. A sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.
 
A sportegyesület megszűnése
 
19.§
 
40. A sportegyesület megszűnik:
 
a.)   feloszlását a közgyűlés jogutód nélkül, egyszerű szótöbbséggel kimondja,
b.)   közgyűlési döntéssel, jogutódlással, más sportegyesülettel egyesül,
c.)    bíróság elrendeli a feloszlatását,
d.)   tagjainak száma tartósan a törvényben megkívánt létszám alá csökken, avagy egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki működést, és a bíróság megállapítja a sportegyesület megszűnését.
 
 
Vegyes rendelkezések
 
20.§.
 
41. A sportegyesület alapszabályában nem szabályozott kérdésekre –a sportról szóló 2004. évi. I. tv-ben foglalt eltérésekkel- az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény, illetve a Ptk. szabályait kell alkalmazni.
 
42. Ezen alapszabályt a sportegyesületi közgyűlés 2011. 03. 29-i ülésén fogadta el, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni. A korábbi 2010.09.29-én készült alapszabály e naptól hatálytalan.
 
 
 
Nagykanizsa 2011. március 29.
 
 
 
                                                                                   
                                                                                   Kovács József sk
                                                                                          Elnök
 
                                                           Lakcím:   Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 117/c.